Disclaimer

Disclaimer: Staantribune.nl is een product van Staantribune Media. Hierna te noemen: Staantribune.

Staantribune heeft bij de samenstelling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts amuserend en informerend van aard. Staantribune aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen.

Staantribune garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist of actueel is. Ook garandeert Staantribune niet dat gebruik ervan zal leiden tot het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder gewenst moment door Staantribune worden gewijzigd.

Links die op deze website staan en leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor Staantribune op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Staantribune aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Linken naar een website van derden impliceert niet dat Staantribune de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft. Geplaatste links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.