Onze algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Consument: De (natuurlijke) persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Staantribune
  • Dag: Kalenderdag
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
  • Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon (Staantribune) die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Identiteit van de aanbieder

Staantribune, onderdeel van Staantribune Media

Vestigingsadres: Europalaan 400-6e, 3526 KS Utrecht, Nederland

E-mailadres: info@staantribune.nl

KvK-nummer: 681545477

BTW-nummer: NL857323842B01

3. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten in de webshop van Staantribune. Ook zijn deze van toepassing op overeenkomsten die voortvloeien uit aankopen die tot stand komen via deze website.

De afgesloten verkoopovereenkomst tussen de consument en Staantribune komt tot stand nadat de consument alle gegevens in het aankoopproces heeft ingevuld, de betaling heeft verricht en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

4. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten via deze website heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

LET OP: Magazines en boeken zijn wettelijk uitgesloten van herroepingsrecht.

5. Prijs

Alle in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn vernoemd in Euro’s en inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Bol.com

6. Betalingen

Bestellingen op Staantribune.nl dienen direct te worden afgerekend via één van de aangeboden betalingsmogelijkheden. Buiten de aangeboden betalingsmogelijkheden bestaan er geen andere mogelijkheden om deze te voldoen.

7. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen 7 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

8. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

9. Privacy

Staantribune verzamelt diverse persoonsgegevens ten behoeve van bestellingen in haar webshop. Deze persoonsgegevens zijn louter bedoeld ten behoeve van een goede afwikkeling van de door de consument geplaatste bestellingen bij Staantribune. In ons Privacybeleid staat omschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van het Privacybeleid is te raadplegen op onze website.

10. Copyright

Volgt nog.

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Staantribune heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd te raadplegen via www.staantribune.nl/algemenevoorwaarden.